Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING KOKEN MET KENNIS

02-09-2019

Koken met Kennis, gevestigd aan Zeeburgerdijk 640, 1095 AN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kokenmetkennis.nl

Zeeburgerdijk 640

1095 AN Amsterdam

+31 613358496

Eke Mariën is de Functionaris Gegevensbescherming van Koken met Kennis.  Hij is te bereiken via eke@kokenmetkennis.nl

Waarom wij persoonsgegevens verwerken:

Koken met Kennis verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten (kennisclub, nieuwsbrief of website) en omdat je deze gegevens zelf met toestemming aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kokenmetkennis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Koken met Kennis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrieven

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (als lid van de Kennisclub)

– Koken met Kennis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (dit uitsluitend met het plaatsen technische en functionele cookies waarvoor je eerst zelf toestemming verleent).

– Koken met Kennis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het verzorgen van de automatische incasso’s van de clubleden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koken met Kennis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koken met Kennis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koken met Kennis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CATEGORIE

BEWAARTERMIJN

REDEN

Voor- en achternaam

Zolang lidmaatschap kennisclub voortduurt.

Zolang inschrijving nieuwsbrief voortduurt.

Na beëindiging lidmaatschap of inschrijving nieuwsbrief maximaal 4 weken.

1. De gegevens zijn noodzakelijk om de betalingsovereenkomst met leden van de kennisclub te kunnen realiseren.

2. Toestemming van de betrokkenen (leden club en ontvangers nieuwsbrieven)

Adresgegevens (alleen leden kennisclub)

Idem

Idem + nieuwe clubleden ontvangen een kookboek dat naar het adres wordt opgestuurd.

Emailadres

Idem

1. De gegevens zijn noodzakelijk om te communiceren met clubleden en voor het versturen van de nieuwsbrieven.

2. Toestemming van de betrokkenen (leden club en ontvangers nieuwsbrieven)

Bankrekeningnummer (alleen leden kennisclub)

Idem

1. De gegevens zijn noodzakelijk om de betalingsovereenkomst met leden van de kennisclub te kunnen realiseren.

2. Toestemming van de betrokkenen (leden club en ontvangers nieuwsbrieven)

Overige persoonsgegevens (bij aanmaken profiel leden kennisclub)

Idem

1. Toestemming van de betrokkenen (leden club en ontvangers nieuwsbrieven)

Gegevens over activiteiten op de website (alleen technische en functionele cookies)

1. Verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang, namelijk het commerciële belang van Koken met Kennis. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en beter inspelen op de behoeften van onze websitegebruikers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koken met Kennis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koken met Kennis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koken met Kennis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kokenmetkennis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Koken met Kennis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Koken met Kennis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koken met Kennis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kokenmetkennis.nl

Koken met Kennis verklaart op een wetenschappelijke manier wat er in je pannen gebeurt. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke twee weken uitgebreide achtergrondinformatie, recepten, foto’s en video’s. Zo leren we je beter en lekkerder koken.